De kogel is door de kerk: op 8 juli keurde de Vlaamse regering definitief de renovatieplicht voor residentiële gebouwen goed. Die zal gelden vanaf 1 januari 2023. Het ijkpunt is het verlijden van de authentieke akte. Gebeurt dat na 31 december 2022, dan is derenovatieplicht residentieel van kracht. Het is dus niet ondenkbaar dat kopers graag wat haast zullen zien bij hun notaris richting het jaareinde.

Wie een residentieel goed aankoopt (een huis, appartement, studio, …) met aktedatum vanaf 1 januari 2023 moet binnen 5 jaar deze woning aan een minimaal energieprestatieniveau laten voldoen. Bij aanvang is dat label D, zowel voor ééngezinswoningen (huizen) alsvoor meergezinswoningen (appartementen, studio’s en kamers). Vervolgens wordt deze minimale energieprestatie-eis met tussenstappen verder verstrengd:

Bij elke overgang geldt de datum van de authentieke akte alsijkpunt. ‘2028’ moet je dus lezen als: ‘wanneer de authentieke akte verlijdt vanaf 1 januari 2028’.
Tussen 1 januari 2035 en 1 januari 2045 verschilt de norm naargelang het aangekochte goed een huis of een meergezinswoning is: telkens liggen de eisen één label hoger bij de huizen.

Renovatiewerken

Naleving en controle
De koper heeft vijf jaar de tijd om het vereist energieniveau te halen. Als daarvoor werken nodig zijn, moeten die tegen dan afgerond zijn. De periode van 5 jaar start op de datum van de authentieke akte.
De koper is verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken waaruit blijkt dat het vooropgestelde energielabel is behaald. Deze verplichting laat toe om de renovatieplicht te controleren.

Sanctie
Wanneer na 5 jaar geen nieuw EPC is opgemaakt waaruit blijkt dat de woning aan de minimale energieprestatie-eis beantwoordt, zal het VEKA een administratieve geldboete (kunnen) opleggen van 500 euro tot en met 200.000 euro.
Het VEKA legt ook een nieuwe termijn vast waarbinnen de verplichting alsnog moet worden nageleefd. Bij gebreke daaraan wordt opnieuw een geldboete opgelegd, alsook wederom een nieuwe termijn. En zo tot wanneer de woning voldoet.
VEKA gaat overigens in haar berekeningen uit van een gemiddelde boete van 5.000 euro.

Het langetermijnpad tot 2050

Label D is een tussenstap. Stapsgewijs zal het te behalen labelniveau worden aangescherpt tot label A, om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een grote impuls te geven. De Vlaamse Regering heeft daarom een langetermijnpad vastgelegd tot 2050. Zo kan een nieuwe eigenaar toekomstgericht renoveren, dus beter renoveren dan wat op het moment van de aankoop wettelijk verplicht is. 

Van label D naar label A voor eengezinswoningen

Wie vanaf 1 januari 2023 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een eengezinswoning of collectief woongebouw, moet minstens een EPC-label D halen binnen de 5 jaar na verlijden van de authentieke akte.

Dit minimaal EPC-label na overdracht wordt vanaf 2028 aangescherpt tot label C, vanaf 2035 tot label B en vanaf 2040 tot label A.  

Indien het label niet tijdig behaald wordt, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden. 

Afwijkend langetermijnpad voor appartementen 

De grondige renovatie van appartementsgebouwen is een uitdagende opdracht, omdat het renoveren technisch gezien complexer is, er meerdere eigenaars samen tot een beslissing moeten komen en er gezamenlijke financiering moet opgebouwd worden. Voor deze gebouwen is meer tijd nodig om renovaties grondig voor te bereiden en te financieren.  

Voor appartementen wordt daarom pas verstrengd tot label B voor aankopen vanaf 2040 (in plaats van 2035 bij eengezinswoningen), en tot label A voor aankopen vanaf 2045 (in plaats van 2040 bij eengezinswoningen).  

 

Meer info en financiële steunmaatregelen vind je hier: energiesparen.be
Bron: CIB

terug naar overzicht

Wil je graag een gesprek hierover?